Tijekom seminara obrađuje se studija slučaja na osnovu koje se kroz praktični rad na dokumentima izrađuje dokumentacija poslovne analize, a koja se sastoji od dokumenata Business Case, AS-IS opis,TO-BE opis, Transformacijske preporuke, Registri poslovnih zahtjeva, Registri rizika i Komunikacijski planovi.

Osnovne informacije

Move Icon

 1. Kako i kada kvalitetno izraditi dokumente tijekom poslovne analize te kako ih prezentirati zainteresiranim stranama.
 2. Izraditi dokumentaciju poslovne analize koja se sastoji od dokumenata Business Case, AS – IS model, TO – BE model, Transformacijske preporuke, Registri poslovnih zahtjeva, Registri rizika i Komunikacijski planovi.
 • Trening je namijenjen profesionalcima koji se bave poslovnom analizom u pripremi projekata ili rade kao analitičari na projektima te voditeljima projekata u cilju usvajanja praktičnih vještina koje će im za kvalitetnije obavljanje zadataka poslovne analize.
 • Svima onima koji su prošli edukaciju iz područja poslovne analize (Professional in Business Analysis) i naučeno žele pretočiti u praktične vještine.

Pohađanje treninga Professional in Business Analysis ili ekvivalentno znanje.

Moduli koji će se izvoditi

 • Definicija i važnost poslovne analize
 • Pregled dnevnog reda i ciljeva seminara
 • Značaj i struktura Business Case dokumenta
 • Praktični primjeri izrade Business Case-a
 • Razumijevanje trenutnog stanja (AS-IS)
 • Vizualizacija željenog stanja (TO-BE)
 • Vježba: identifikacija ključnih razlika i potrebnih promjena
 • Podjela u timove i dodjela studije slučaja
 • Rad na dokumentima: izrada Business Case-a, AS-IS i TO-BE opisa
 • Diskusija i povratne informacije
 • Kako formulirati učinkovite preporuke
 • Vježba: izrada transformacijskih preporuka za studiju slučaja
 • Upravljanje zahtjevima i identifikacija rizika
 • Vježba: izrada registra zahtjeva i rizika
 • Važnost i struktura komunikacijskog plana
 • Vježba: izrada komunikacijskog plana za studiju slučaja
 • Timovi predstavljaju svoj rad
 • Evaluacija i povratne informacije od strane instruktora i sudionika
 • Zaključak seminara i sljedeći koraci

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 16 sati

Brzi upit